Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 2017-09-19T13:22:18+00:00

Betalingsvoorwaarden

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
 2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
 3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
 4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.
 5. Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaarstellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

Bron: KNGF/175334/juni 2008

Huisregels SportMedisch Centrum Tilburg / Fysiotherapie Stappegoor

 • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenzaal) mag niet worden gerookt.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de cliënt in het pand of op het buitenterrein.
 • Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Wanneer u 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u dan s.v.p.
 • Neem, óók wanneer u de afspraken in uw eigen agenda zet, uw afspraakkaartje mee. De therapeut kan daar dan de volgende afspraken op invullen.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 • Schade toegebracht aan de inventaris, c.q. het gebouw door de leden, is verhaalbaar op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.
 • Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt wordt u verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen en een handdoek mee te nemen. Oefenmatjes, zit- en/of hoofdsteunen dienen zoveel mogelijk met een handdoek te worden afgedekt.
 • Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij u in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat.
 • Fysiotherapie wordt vergoed in de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar.
 • Gemaakte kosten voor fysiotherapeutische behandelingen die om welke reden dan ook niet verhaald kunnen worden bij uw verzekering, worden bij uzelf in rekening gebracht.

Algemene aansprakelijkheid

SportMedisch Centrum Tilburg is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde eigendommen van de cliënt. De cliënt volgt geheel op eigen risico de fysiotherapeutische behandelingen zoals overeengekomen met de therapeut. Kosten van enig letsel of ongeval worden geheel door de cliënt gedragen. Schade toegebracht aan de inventaris, c.q. het gebouw door de leden, is verhaalbaar op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.

 • Wij zijn niet aansprakelijk, op welke manier dan ook, voor de informatie die uw verzekeringsmaatschappij aan u of ons verstrekt.

Klachten en privacyvoorwaarden:

 • Wij hanteren voor fysiotherapie de privavcy- en klachtenregeling zoals vastgesteld door het KNGF. Deze zijn verkrijgbaar bij de balie. Zie www.kngf.nl
 • Voor klachten mbt sportgeneeskunde en revalidatiegeneeskunde klikt u hier.
Medisch specialist in beweegzorg
Menu