Algemene voorwaarden

In onze praktijk hanteren wij een aantal algemene voorwaarden. Graag lichten wij toe wat deze voorwaarden zijn.

Betalingsvoorwaarden

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
 2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
 3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
 4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.
 5. Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaarstellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

Bron: KNGF/175334/juni 2008

Praktijkvoorwaarden SMC Tilburg

Algemeen

 • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenzalen) mag niet worden gerookt.
 • Indien u een jas of andere eigendommen in de wachtruimte achterlaat let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn. Maak bij voorkeur gebruik van de lockers.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de cliënt in het pand of op het buitenterrein.
 • Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtruimte plaatsnemen. Uw arts/ therapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Wanneer u 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw arts/therapeut gehaald bent, meldt u zich dan bij de balie.
 • Neem, óók wanneer u de afspraken in uw eigen agenda zet, uw afspraakkaartje mee. De arts/therapeut kan daar dan de volgende afspraken op invullen.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 • De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de medewerkers hebben gehouden.
 • Schade toegebracht aan de inventaris, c.q. het gebouw door cliënten, is verhaalbaar op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.
 • Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt wordt u verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen en een handdoek mee te nemen. Oefenmatjes, zit- en/of hoofdsteunen dienen zoveel mogelijk met een handdoek te worden afgedekt.
 • Verhindering: U wordt verzocht tijdig af te bellen. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet ten minste 24 uur van tevoren is afgezegd, bij u in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat of een e-mail sturen naar info@smc-tilburg.nl.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor de informatie die uw verzekeringsmaatschappij aan u of ons verstrekt.
 • Wij hanteren de privacy- en klachtenregeling zoals vastgesteld door het KNGF en handelen volgens de wet WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst). Deze zijn in te zien op onze website.
 • De kwantitatieve gegevens van uw behandeling kunnen anoniem gebruikt worden voor kwaliteitscontrole. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit bij uw therapeut kenbaar maken.
 • Schroom niet om één van onze medewerkers aan te spreken als u vragen hebt of als er onduidelijkheden zijn.

Afspraken app

Ter bevestiging van en ter herinnering aan uw afspraken sturen wij u een SMS-, e-mail- of pushbericht en kunt u gebruik maken van de MijnZorgApp. Deze bevestigings- en herinneringsservice betreft een extra service van SMC Tilburg waarop geen aanspraak kan worden gemaakt. U blijft zelf verantwoordelijk voor het maken, noteren en nakomen van uw afspraak. Vraag naar de baliefolder met uitleg over de service en hoe u zich kan aan- en afmelden voor bepaalde serviceberichten.

Vergoedingen

 • Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding en wat door u reeds verbruikt is. De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar.
 • Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Dit heeft invloed op uw jaarlijks eigen risico.
 • Sportgeneeskunde (consultatie) wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Hierbij wordt altijd eerst aanspraak gemaakt op het eigen risico, wanneer dit nog niet verbruikt is.

Voor sportgeneeskunde hebben wij niet met alle zorgverzekeraars een contract. Wanneer wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar, kan het zijn dat u een deel van de rekening zelf moet betalen.

U dient zelf na te vragen (bij uw zorgverzekeraar of bij ons) of wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar. Indien wij geen contract hebben dan kunt u in uw polisvoorwaarden de mate van vergoeding nalezen.

Alleen bij de zorgverzekeraars waarmee wij een contract hebben, kunnen wij de kosten rechtstreeks declareren. Als er geen contract is met uw zorgverzekeraar ontvangt u de rekening zelf. Dit verloopt via declaratiemaatschappij Famed. U kunt de rekening zelf indienen bij uw

zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar zal de kosten (deels) aan u vergoeden. U dient in dit geval dus zelf de ontvangen rekening te voldoen.

Indicatie van de kosten: Wij zijn verplicht met DBC’s te werken. Een DBC is een combinatie van de diagnose en de zorgactiviteiten die in een periode van 90 of 120 dagen geregistreerd zijn. De uitkomst hiervan noemt men een zorgproduct. Aan ieder zorgproduct hangt een prijskaartje. Omdat wij vooraf niet weten hoe vaak u in deze periode gaat komen en wat de diagnose gaat zijn kunnen we niet van tevoren zeggen wat de kosten gaan zijn. Op onze website vindt u onze passantentarieven. Hier krijgt u een indicatie van de kosten wanneer u:

– 1 of 2 keer bij de sportarts komt binnen een periode van 90 of 120 dagen.

– Meer dan 2 keer bij de sportarts komt in een periode van 90 of 120 dagen.

– 1 of meer keer komt en daarbij ook aanvullend onderzoek nodig hebt (bijv. een MRI of inspanningsonderzoek) binnen een periode van 90 of 120 dagen.

Wanneer er een contract is met uw zorgverzekeraar, kan het zijn dat er met uw zorgverzekeraar andere tarieven zijn afgesproken dan de passantentarieven zoals vermeld op onze website.

Wij proberen er alles aan te doen om het betaalproces en de kosten (voor zover mogelijk) zo duidelijk mogelijk te omschrijven. Desondanks blijft het systeem ingewikkeld. Op onze website vindt u meer informatie over de kosten en vergoeding.

Gemaakte kosten voor behandelingen die om welke reden dan ook niet verhaald kunnen worden bij uw verzekering, worden bij uzelf in rekening gebracht. Dit verloopt via onze declaratiemaatschappij Famed.

Algemene aansprakelijkheid

SportMedisch Centrum Tilburg is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde eigendommen van de cliënt. De cliënt volgt geheel op eigen risico de fysiotherapeutische behandelingen zoals overeengekomen met de therapeut. Kosten van enig letsel of ongeval worden geheel door de cliënt gedragen. Schade toegebracht aan de inventaris, c.q. het gebouw door de leden, is verhaalbaar op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.

 • Wij zijn niet aansprakelijk, op welke manier dan ook, voor de informatie die uw verzekeringsmaatschappij aan u of ons verstrekt.

Klachten:

 • Wij hanteren voor fysiotherapie klachtenregeling zoals vastgesteld door het KNGF. Deze is verkrijgbaar bij de balie. Zie www.kngf.nl
 • Voor klachten mbt sportgeneeskunde klikt u hier.

Privacy policy

 • Klik hier voor de privacy policy van het SMC

Dataverzameling Stichting Keurmerk Fysiotherapie

SMC Tilburg is een Keurmerk Praktijk, dit betekent dat u fysiotherapie van de hoogst mogelijke kwaliteit krijgt. Om de kwaliteit van zorg te blijven verbeteren worden data verzameld uit behandelgegevens. Uiteraard anoniem en onherleidbaar. Deze data worden gebruikt voor onderzoek en analyse. Zo helpt u mee om de kwaliteit van onze zorg te blijven verbeteren. Hier leest u meer over de dataverzameling Stichting Keurmerk Fysiotherapie

Hebt u bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens? Laat dit dan  weten aan uw fysiotherapeut; in dat geval worden uw gegevens niet opgenomen in de dataverzameling.