ABONNEMENTSVOORWAARDEN FYSIOSPORT/PILATES

Het abonnement

 1. Bij aanvang wordt een overeenkomst van 3 maanden aangegaan, die zonder opzegging stilzwijgend wordt verlengd met telkens een maand.
 2. Opzegging of wijziging van het abonnement is via de email of via uw Fitmanager account mogelijk en dient vóór de eerste van de maand binnen te zijn. Wij hanteren een opzegtermijn van een volle kalendermaand.
 3. Alle abonnementen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 4. Tijdelijk onderbreken van het abonnement: Dit kan uitsluitend in geval van langdurige blessure, ziekte of andere geldige reden waarbij er sprake is van overmacht. Wij vragen u een verklaring van uw behandelend arts of fysiotherapeut te overleggen. Teruggave van abonnementsgeld is niet mogelijk. U kunt de onderbreking vóór de eerste van de maand aanvragen en niet met terugwerkende kracht. Uw abonnementskosten worden dan verlaagd naar € 1,= per kalendermaand. Onderbreken kan voor een periode van maximaal 3 maanden, tenzij anders overeengekomen. Zonder tegenbericht wordt na 3 maanden, of voor zover vooraf is afgesproken eerder of later, de betaling automatisch weer normaal opgestart.
 5. Inhalen van gemiste lessen: U sluit een abonnement af voor een bepaald aantal lessen per week. Indien u niet kunt deelnemen aan de les en u meldt zich tijdig (uiterlijk 3 uur vooraf) af, dan kunt u op een ander moment in dezelfde week uw les inhalen. De gemiste les dient dus in dezelfde week ingehaald te worden. Daarnaast ontvangt u voor elk afgesloten abonnement jaarlijks zes extra inhaallessen. Wanneer het u niet lukt om een inhaalles in dezelfde week te plannen als de gemiste les, kunt u op een ander moment de inhaalles plannen. Hierbij maakt u automatisch gebruik van de extra inhaallessen. Bij beëindiging van het abonnement dienen de lessen te zijn ingehaald, anders komen deze te vervallen.
 6. Af- en aanmelden (inhaal)les: Mocht u niet naar een les kunnen komen dan vragen wij u zich uiterlijk 3 uur voor aanvang van de les af te melden. Hierdoor kan een andere deelnemer uw plaats voor een inhaalles gebruiken. Wilt u inhalen dan meldt u zich i.v.m. de maximale groepsgrootte hiervoor aan. Dit kan in via uw Fitmanager account, telefonisch of per e-mail. Bent u niet aanwezig bij een les, waar u zich van tevoren voor aangemeld hebt, dan komt deze les te vervallen en kan deze les niet ingehaald worden.
 7. Betaling: Het abonnementsgeld wordt betaald via automatische SEPA incasso. Afschrijving vindt plaats op de 20e dag van de sportmaand. De kosten voor de eerste maand dat u komt sporten zijn tot de 8e van de maand 100% van de maandelijkse abonnementskosten. Per week daaropvolgend betaalt u voor de eerste maand telkens 25% minder abonnementskosten (vanaf 8e tot 15e 75%, vanaf 15e tot 23e 50% en vanaf 23e tot einde maand 25% van de abonnementskosten).
 8. Wanneer de automatische incasso niet kan plaatsvinden, bent u hier zelf verantwoordelijk voor en zult u een nota voor het verschuldigde bedrag ontvangen, vermeerderd met een bedrag aan administratiekosten.
 9. Incidentele afwijkingen op hiervoor gestelde voorwaarden zijn alleen mogelijk na toestemming van de directie.

Het trainen

 1. U schrijft zich in principe in voor een vast tijdstip op een vaste dag. Één lesvorm duurt één uur.
 2. In verband met de planning van de groepsgrootte dient u zich aan de vastgestelde trainingsuren te houden. Dus: op tijd beginnen en op tijd eindigen!
 3. Behalve het gebruik van een bidon, zijn andere drank en etenswaren niet toegestaan in de zaal.
 4. U dient gebruik te maken van de kleedruimten van het centrum. Neem geen overbodige kledingstukken mee in de trainingszaal. Maak gebruik van de lockers.
 5. Het dragen van schone sportschoenen (alleen voor fysiosport), die niet buiten gedragen worden, gepaste sportkleding en het gebruik van een handdoek is verplicht. Oefenmatjes, zit- en/of hoofdsteunen dienen zoveel mogelijk met een handdoek te worden afgedekt.
 6. De oefenapparaten moeten na gebruik weer in de neutrale positie worden ingesteld. Ook gewichten en andere oefenmaterialen dient u op de daarvoor bestemde plaatsen terug te zetten.

Voor fysiosport geldt tevens:

 1. Volg het trainingsschema! Bij twijfel over de uitvoering van de oefeningen of andere onduidelijkheden, dient u zich ten alle tijden te wenden tot een van de begeleiders. Dit om blessures of ander leed te voorkomen.
 2. Bij hervatting van de training, na het onderbreken van het abonnement, bij een periode die langer dan 3 maanden was bent u opnieuw een test/intake verplicht tegen de dan geldende tarieven. Uitzondering hierop is ter beoordeling van de directie.

Algemene aansprakelijkheid

SMC Tilburg is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde eigendommen. Tevens geldt dat u sportonderricht uitsluitend en alleen ontvangt voor eigen risico. Kosten van enig letsel of ongeval worden geheel door u gedragen.

 1. Schade toegebracht aan de inventaris, c.q. het gebouw door de leden, is verhaalbaar op grond van de wettelijke aansprakelijkheid. Het correct naleven van de voorwaarden bevordert de goede sfeer, waardoor het trainen voor alle betrokkenen een plezierige aangelegenheid blijft.